Mineralogy Database

Mineral Species containing Copper (Cu)

Search Webmineral :
  
Advertisment
Element Properties, Isotopic Compositions for Copper

Copper (Cu) Minerals sorted by Descending Weight Percent

Click here for List sorted by Mineral Name

Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
640 Minerals containing Copper (Cu) sorted by Descending Weight Percent
% Cu Mineral Name Chemical Formula MW
15.97 % Cu Litidionite # KNaCuSi4O10 397.97
15.94 % Cu Rajite CuTe++++2O5 398.74
15.92 % Cu Hentschelite Cu++Fe+++2(PO4)2(OH)2 399.20
15.86 % Cu Guildite # CuFe+++(SO4)2(OH)·4(H2O) 400.59
15.86 % Cu Petrovicite PbHgCu3BiSe5 1,202.21
15.85 % Cu Linarite # PbCu(SO4)(OH)2 400.82
15.82 % Cu Vandenbrandeite # Cu(UO2)(OH)4 401.60
15.80 % Cu Jagueite ! Cu2Pd3Se4 768.13
15.79 % Cu Quetzalcoatlite Zn8Cu4(TeO3)3(OH)18 1,610.23
15.78 % Cu Mottramite # PbCu(VO4)(OH) 402.69
15.36 % Cu Gartrellite Pb(Cu,Fe++)2(AsO4,SO4)2(CO3,H2O)0.7 620.46
15.05 % Cu Keyite Cu++3(Zn,Cu)4Cd2(AsO4)6·2(H2O) 1,520.19
15.00 % Cu Wesselsite ! SrCu++Si4O10 423.50
14.94 % Cu Bellingerite # Cu++3(IO3)6·2(H2O) 1,276.08
14.93 % Cu Rhodostannite Cu2FeSn3S8 851.44
14.91 % Cu Zn-Schulenbergite ! (Zn,Cu)7(SO4,CO3)2(OH)10·3(H2O) 852.26
14.89 % Cu Duftite-alpha # PbCu(AsO4)(OH) 426.67
14.89 % Cu Duftite-beta ? PbCu(AsO4)(OH) 426.67
14.87 % Cu Muckeite CuNiBiS3 427.41
14.75 % Cu Munakataite ! Pb2Cu2(Se++++O3)(SO4)(OH)4 835.91
14.69 % Cu Thometzekite Pb(Cu,Zn)2(AsO4)2·2(H2O) 649.08
14.64 % Cu Ashburtonite HPb4Cu++4Si4O12(HCO3)4(OH)4Cl 1,735.88
14.63 % Cu Demesmaekerite Pb2Cu5(UO2)2(SeO3)6(OH)6·2(H2O) 2,172.01
14.53 % Cu Aurichalcite # (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 546.71
14.45 % Cu Schmiederite Pb2Cu++2(Se++++O3)(Se++++++O4)(OH)4 879.44
14.38 % Cu Seligmannite # PbCuAsS3 441.87
14.38 % Cu Cyanochroite # K2Cu(SO4)2·6(H2O) 441.96
14.36 % Cu Oulankaite ! (Pd,Pt)5(Cu,Fe)4SnTe2S2 1,327.45
14.25 % Cu Dayingite * CuCoPtS4 445.82
14.19 % Cu Paceite ! CaCu(CH3COO)4·6(H2O) 447.89
14.09 % Cu Shadlunite (Pb,Cd)(Fe,Cu)8S8 902.20
14.08 % Cu Jalpaite # Ag3CuS2 451.28
13.99 % Cu Kunatite CuFe+++2(PO4)2(OH)2·4H2O 454.25
13.94 % Cu Boleite # KPb26Ag9Cu24Cl62(OH)48 10,936.64
13.91 % Cu Pseudoboleite # Pb5Cu4Cl10(OH)8·2(H2O) 10,962.72
13.79 % Cu Tlapallite H6(Ca,Pb)2Cu3(SO4)(Te++++O3)4(Te++++++O6) 1,382.46
13.66 % Cu Hodrushite Cu8Bi12S22 3,721.58
13.46 % Cu Stranskiite Zn2Cu++(AsO4)2 472.16
13.43 % Cu Effenbergerite BaCuSi4O10 473.21
13.43 % Cu Taimyrite (Pd,Cu,Pt)3Sn 425.98
13.42 % Cu Tatyanaite ! (Pt,Pd,Cu)9Cu3Sn4 14,486.37
13.37 % Cu Malyshevite PdCuBiS3 475.14
13.36 % Cu Astrocyanite-(Ce) Cu2(Ce,Nd,La)2(UO2)(CO3)5(OH)2·1.5(H2O) 951.38
13.18 % Cu Kupcikite ! Cu3.4Fe0.6Bi5S10 1,615.03
13.00 % Cu Bournonite # PbCuSbS3 488.69
12.98 % Cu Attikaite ! Ca3Cu2Al2(AsO4)4(OH)4·2H2O 944.79
12.93 % Cu Glaucocerinite # (Zn,Cu)5Al3(SO4)1.5(OH)16·9(H2O) 982.56
12.84 % Cu Lisiguangite ! CuPtBiS3 544.34
12.78 % Cu Geffroyite (Ag,Cu,Fe)9(Se,S)8 1,342.22
12.68 % Cu Gabrielite ! Tl2AgCu2As3S7 1,082.85
12.64 % Cu Sengierite # Cu2(UO2)2V2O8·6(H2O) 1,005.12
12.54 % Cu Kharaelakhite (Pt,Cu,Pb,Fe,Ni)9S8 1,337.44
12.47 % Cu Tulameenite Pt2FeCu 509.55
12.25 % Cu Arsenpolybasite [Ag9CuS4] [(Ag,Cu)6(As,Sb)2S7] 2,074.59
12.09 % Cu Chalcoalumite # CuAl4(SO4)(OH)12·3(H2O) 525.67
11.98 % Cu Antimonpearceite [Ag9CuS4] [(Ag,Cu)6(Sb,As)2S7] 2,121.41
11.96 % Cu Arthurite CuFe+++2(AsO4,PO4,SO4)2(O,OH)2·4(H2O) 531.49
11.90 % Cu Yakhontovite (Ca,K)0.5(Cu,Fe+++,Mg)2Si4O10(OH)2·3(H2O) 427.29
11.86 % Cu Freibergite # (Ag,Cu,Fe)12(Sb,As)4S13 1,929.46
11.78 % Cu Selenojalpaite ! Ag3CuSe2 544.63
11.78 % Cu Paderaite Cu7((Cu,Ag)0.33Pb1.33Bi11.33)13S22 3,824.86
11.70 % Cu Howardevansite NaCu++Fe+++2(VO4)3 543.05
11.67 % Cu Barahonaite-(Al) ! (Ca,Cu,Na,Fe+++,Al )12Al2(AsO4)8(OH,Cl)x·nH2O 2,052.55
11.65 % Cu Kusachiite CuBi2O4 545.50
11.64 % Cu Pearceite # [Ag9CuS4] [(Ag,Cu)6(As,Sb)2S7] 2,096.80
11.55 % Cu Pseudojohannite ! Cu6.5[(UO2)4O4(SO4)2]2(OH)5·25H2O 3,587.89
11.52 % Cu Phosphogartrellite ! PbCuFe+++(PO4)2(OH,H2O)2 551.56
11.18 % Cu Mushistonite (Cu,Zn,Fe)Sn++++(OH)6 284.27
11.14 % Cu Aubertite CuAl(SO4)2Cl·14(H2O) 570.32
11.13 % Cu Mammothite Pb6Cu4AlSb+++++O2(SO4)2Cl4(OH)16 2,284.17
11.03 % Cu Aikinite # PbCuBiS3 575.92
11.03 % Cu Cuproiridsite CuIr2S4 576.25
10.97 % Cu Luddenite Pb2Cu2Si5O14·14(H2O) 1,158.13
10.95 % Cu Malanite Cu(Pt,Ir)2S4 580.54
10.90 % Cu Creaseyite Pb2Cu2(Fe+++,Al)2Si5O17·6(H2O) 1,166.48
10.77 % Cu Bilibinskite Au3Cu2PbTe2 1,180.39
10.68 % Cu IMA2005-036 ! Cu8Pb4Ag3Bi19S38 4,760.10
10.63 % Cu Roubaultite Cu2(UO2)3(CO3)2O2(OH)2·4(H2O) 1,195.27
10.39 % Cu Carrboydite (Ni,Cu)14Al9(SO4,CO3)6(OH)43·7(H2O) 2,445.61
10.30 % Cu Diaboleite # Pb2CuCl2(OH)4 616.88
10.27 % Cu Osarizawaite PbCuAl2(SO4)2(OH)6 618.88
10.21 % Cu Bechererite ! (Zn,Cu)6Zn2(OH)13[(S,Si)(O,OH)4]2 933.60
10.20 % Cu Iridisite * (Ir,Cu,Rh,Ni,Pt)S2 186.82
10.16 % Cu Djerfisherite K6Na(Fe,Cu,Ni)25S26Cl 2,500.72
10.11 % Cu Namibite Cu++Bi2(VO4)O2 628.44
10.05 % Cu Soucekite PbCuBi(S,Se)3 632.20
10.00 % Cu Ulrichite CaCu(UO2)(PO4)2·4(H2O) 635.66
9.93 % Cu Choloalite CuPb(Te++++O3)2 639.96
9.91 % Cu Barahonaite-(Fe) ! (Ca,Cu,Na,Fe+++,Al )12Fe+++2(AsO4)8(OH,Cl)x·nH2O 2,141.70
9.71 % Cu Ceruleite # Cu2Al7(AsO4)4(OH)13·12(H2O) 1,308.92
9.68 % Cu Vasilite (Pd,Cu)16(S,Te)7 1,870.08
9.60 % Cu Beaverite # PbCu++(Fe+++,Al)2(SO4)2(OH)6 662.18
9.55 % Cu Cloncurryite ! [Cu0.56(VO)0.44]Al2(PO4)2(F,OH)·2.5H2O) 372.48
9.52 % Cu Ransomite # CuFe+++2(SO4)4·6(H2O) 667.59
9.49 % Cu Konderite PbCu3(Rh,Pt,Ir)8S16 2,007.80
9.36 % Cu Friedrichite Pb5Cu5Bi7S18 3,393.78
9.29 % Cu Abswurmbachite Cu++Mn+++6SiO12 615.45
9.26 % Cu Tsumebite # Pb2Cu(PO4)(SO4)(OH) 685.99
9.13 % Cu Schuilingite-(Nd) # PbCu(Nd,Gd,Sm,Y)(CO3)3(OH)·1.5(H2O) 696.16
9.09 % Cu Stannopalladinite # (Pd,Cu)3Sn2 (?) 524.52
Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)