Mineralogy Database

Mineral Species containing Sodium (Na)

Search Webmineral :
  
Advertisment
Element Properties, Isotopic Compositions for Sodium

Sodium (Na) Minerals sorted by Descending Weight Percent

Click here for List sorted by Mineral Name

Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
1036 Minerals containing Sodium (Na) sorted by Descending Weight Percent
% Na Mineral Name Chemical Formula MW
8.30 % Na Albite # NaAlSi3O8 263.02
8.30 % Na Leucosphenite # Na4BaTi2O2[B2Si10O28] 1,107.50
8.28 % Na Magnesio-arfvedsonite # NaNa2(Mg4Fe++)Si8O22(OH)2 832.72
8.26 % Na Semenovite (Na,Ca)9(Ce,La)2(Fe++,Mn)(Si,Be)20(O,OH,F)48 1,875.54
8.24 % Na Manganokhomyakovite ! Na12Sr3Ca6Mn3Zr3W(Si25O73)(O,OH,H2O)3(OH,Cl)2 3,346.83
8.24 % Na Khomyakovite ! Na12Sr3Ca6Fe3Zr3W(Si25O73)(O,OH,H2O)3 (OH,Cl)2 3,349.55
8.18 % Na Georgbarsanovite ! Na12(Mn,Sr,REE)3Ca6Fe++3Zr3NbSi25O76Cl2·H2O 3,297.19
8.18 % Na Lisetite Na2CaAl4Si4O16 562.32
8.14 % Na Leakeite NaNa2(Mg2Fe+++2Li)Si8O22(OH)2 846.90
8.11 % Na George-ericksenite ! Na6CaMg(IO3)6(CrO4)2·12(H2O) 1,699.91
8.09 % Na Thornasite Na12Th3[Si8O19]4·18(H2O) 3,410.96
8.06 % Na Obertiite ! NaNa2(Mg3Fe+++Ti)Si8O22(O,F,OH)2 855.28
8.01 % Na Carbokentbrooksite ! (Na,[ ])12(Na,Ce)3Ca6Mn3Zr3Nb(Si25O73)(OH)3(CO3)·H2O 3,121.55
8.00 % Na Johnsenite-(Ce) ! Na12(Ce,REE,Sr)3Ca6Mn3Zr3W(Si25O73)(CO3)(OH,Cl)2 3,374.09
7.91 % Na Moskvinite-(Y) ! Na2K(Y,REE) [Si6O15] 598.41
7.91 % Na Gagarinite-(Y) NaCaY(F,Cl)6 290.65
7.90 % Na Kochite ! Na2(Na,Ca)4Ca4(Mn,Ca)2Zr2Ti2(Si2O7)4(O,F)4F4 1,505.08
7.85 % Na Swedenborgite # NaBe4SbO7 292.78
7.83 % Na Carletonite KNa4Ca4Si8O18(CO3)4(OH,F)·(H2O) 1,027.61
7.79 % Na Zajacite-(Ce) Na(REExCa1-x)(REEyCa1-y)F6 where (x ne y) 295.08
7.79 % Na Sborgite # NaB5O6(OH)4·3(H2O) 295.11
7.67 % Na Elpidite # Na2ZrSi6O15·3(H2O) 599.75
7.66 % Na Ferronyboite ! NaNa2(Fe++)3Al2(Si7Al)O22(OH)2 900.05
7.65 % Na IMA2008-064 ! Na16Mn++25Al8(PO4)30 4,806.28
7.57 % Na Spodiophyllite ? (Na,K)4(Mg,Fe++)3(Fe+++,Al)2(Si8O24) 910.57
7.55 % Na Koenenite # Na4Mg4Cl12·Mg5Al4(OH)22 1,218.22
7.55 % Na Fluoro-ferroleakeite NaNa2(Fe++2Fe+++2Li)Si8O22F2 913.97
7.54 % Na Heidornite # Na2Ca3B5O8(SO4)2Cl(OH)2 609.85
7.54 % Na Stronalsite SrNa2Al4Si4O16 609.86
7.51 % Na Davyne # Na4K2Ca2Si6Al6O24(SO4)Cl2 1,084.25
7.44 % Na Tounkite (Na,Ca,K)8Al6Si6O24(SO4)2Cl·(H2O) 1,204.49
7.42 % Na Ferro-eckermannite NaNa2(Fe++4Al)Si8O22(OH)2 930.02
7.41 % Na Zakharovite Na4Mn++5Si10O24(OH)6·6(H2O) 1,241.63
7.40 % Na Mogovidite ! Na9(Ca,Na)6Ca6Fe2Zr3[ ]Si25O72(CO3)(OH)4 3,066.24
7.38 % Na Sazhinite-(Ce) Na2Ce[Si6O14(OH)]·n(H2O), (n >= 1.5) 622.63
7.33 % Na Lovozerite # H4Na2Ca(Zr,Ti)[Si6O18] 626.98
7.32 % Na Aristarainite Na2MgB12O20·8(H2O) 628.08
7.31 % Na Canasite (Na,K)6Ca5Si12O30(OH,F)4 1,257.57
7.27 % Na Kozulite NaNa2Mn++4(Fe+++,Al)Si8O22(OH)2 948.04
7.27 % Na IMA2009-034 NaNa2(Fe++3Fe+++Ti)Si8O22O2 948.91
7.24 % Na Ungarettiite NaNa2(Mn++2Mn+++3)Si8O22O2 952.33
7.20 % Na Ferric-ferronyboite ! NaNa2(Fe++)3(Fe+++)2(Si7Al)O22(OH)2 957.79
7.20 % Na Nacareniobsite-(Ce) NbNa3Ca3(Ce,La)(Si2O7)2OF3 830.67
7.19 % Na Arfvedsonite # NaNa2(Fe++4Fe+++)Si8O22(OH)2 958.89
7.16 % Na Burbankite # (Na,Ca)3(Sr,Ba,Ce)3(CO3)5 706.03
7.14 % Na Ferroleakeite ! NaNa2(Fe++)3(Fe+++)2Li(Si8O22)(OH)2 965.83
7.14 % Na Andersonite # Na2Ca(UO2)(CO3)3·6(H2O) 644.20
7.13 % Na Tundrite-(Ce) Na2Ce2TiO2(SiO4)(CO3)2 614.89
7.09 % Na Golyshevite ! (Na,Ca)10Ca9(Fe+++,Fe++)2Zr3NbSi25O72(CO3)(OH)3·H2O 2,925.34
7.04 % Na Herschelite ? (Na,Ca,K)AlSi2O6·3(H2O) 261.30
7.02 % Na IMA2009-025 Na3K3Fe+++2Si8O20(OH)4·4H2O 982.72
7.01 % Na Rinkite ! Na(Na,Ca)2(Ca,Ce)4(Ti,Nb)(Si2O7)2(O,F)2 820.37
6.99 % Na Sitinakite Na2K(Ti,Nb)4O4(SiO4)2(O,OH)·4(H2O) 658.10
6.97 % Na Banalsite # BaNa2Al4Si4O16 659.57
6.95 % Na Barnesite Na2V6O16·3(H2O) 661.66
6.93 % Na Oligoclase # (Na,Ca)(Si,Al)4O8 265.42
6.92 % Na Pectolite # NaCa2Si3O8(OH) 332.40
6.90 % Na Tuzlaite NaCaB508(0H)2·3(H2O) 333.17
6.86 % Na Monteregianite-(Y) (Na,K)6(Y,Ca)2Si16O38·10(H2O) 1,574.86
6.83 % Na Chabazite-Na ! (Na2,K2,Ca,Mg)[Al2Si4O12]·6(H2O) 1,046.27
6.83 % Na Bakhchisaraitsevite ! Na2Mg5(PO4)4·7(H2O) 673.50
6.80 % Na Ferrohagendorfite * (Na,Ca)2Fe++(Fe++,Fe+++)2(PO4)3 506.98
6.80 % Na Sheldrickite ! NaCa3(CO3)2F3·(H2O) 338.25
6.79 % Na Nyboite NaNa2(Mg3Al2)Si7AlO22(OH)2 826.37
6.77 % Na Dickinsonite-(NaNa) ! Na2Na4Ca(Mn,Fe,Mg)13Al(PO4)11(PO4)(OH,F)2 2,036.23
6.77 % Na Manganocummingtonite Na(Na,Mn)2(Mg4,Fe+++)5Si8O22(OH)2 848.70
6.77 % Na Zirsilite-(Ce) ! (Na,[ ])12(Ce, Na)3Ca6Mn3Zr3Nb(Si25O73)(OH)3(CO3)·H2O 3,310.41
6.75 % Na Eifelite KNa3Mg4Si12O30 1,022.30
6.73 % Na Odintsovite K2Na4Ca3Ti2Be4Si12O38 1,367.20
6.71 % Na Nenadkevichite ! (Na,Ca,K)(Nb,Ti)Si2O6(O,OH)·2(H2O) 308.14
6.69 % Na Loughlinite Na2Mg3Si6O16·8(H2O) 687.52
6.68 % Na Ivanyukite-Na Na2[Ti4O2(OH)2(SiO4)3]·6H2O 687.85
6.68 % Na IMA2007-041T Na2[Ti4O2(OH)2(SiO4)3]·6H2O 687.85
6.68 % Na Adamsite-(Y) ! NaY(CO3)2·6(H2O) 344.24
6.67 % Na Grantsite Na4CaxV++++2xV+++++12-2xO32·8(H2O) 1,379.40
6.66 % Na Amicite K2Na2Al4Si4O16·5(H2O) 690.51
6.65 % Na Bussenite ! Na2(Ba,Sr)2(Fe,Mn)TiSi2O7(CO3)(OH)3F 657.06
6.56 % Na Tamarugite # NaAl(SO4)2·6(H2O) 350.19
6.56 % Na Freudenbergite Na2Fe+++2Ti6O16 700.94
6.56 % Na Potassicleakeite ! KNa2Mg2Fe+++2LiSi8O22(OH)2 876.72
6.55 % Na Probertite # NaCaB5O7(OH)4·3(H2O) 351.19
6.52 % Na Microlite # (Na,Ca)2Ta2O6(O,OH,F) 529.02
6.48 % Na Qingheiite Na2(Mn++,Mg,Fe++)(Al,Fe+++)(PO4)3 461.08
6.48 % Na Serandite # Na(Mn++,Ca)2Si3O8(OH) 354.69
6.48 % Na Anorthoclase # (Na,K)AlSi3O8 266.25
6.42 % Na Hagendorfite # NaCaMn(Fe++,Fe+++,Mg)2(PO4)3 501.07
6.35 % Na Brazilianite # NaAl3(PO4)2(OH)4 361.91
6.34 % Na Ilmajokite (Na,Ce,La,Ba)2TiSi3O5(OH)10·n(H2O) (?) 544.12
6.32 % Na Clinobirnessite * Na4Mn14O27·9(H2O) 1,455.21
6.30 % Na IMA2009-015 NaSrCeF6 364.72
6.27 % Na Dickinsonite-(KMnNa) ! KNaMnNa3Ca(Mn,Fe,Mg)13Al(PO4)11(PO4)(OH,F)2 2,117.87
6.27 % Na Iquiqueite K3Na4Mg(Cr++++++O4)B24O39(OH)·12(H2O) 1,466.16
6.26 % Na Batisite BaNaNaTi2O2[Si4O12] 609.32
6.25 % Na Krinovite NaMg2CrSi3O10 367.85
6.25 % Na Fluoronyboite ! NaNa2(Al2Mg3)(Si7Al)O22(F,OH)2 850.22
6.25 % Na Ferrowyllieite (Na,Ca,Mn)(Fe++,Mn)(Fe++,Fe+++,Mg)Al(PO4)3 478.55
6.20 % Na Wooldridgeite ! Na2CaCu++2(P2O7)2·10(H2O) 741.19
6.20 % Na Dellaventuraite ! NaNa2(Mg2,Mn+++,Li,Ti)Si8O22O2 859.87
6.17 % Na Jervisite (Na,Ca,Fe++)(Sc,Mg,Fe++)Si2O6 223.42
6.16 % Na Fedorite KNa4Ca4(Al,Si)16O36(OH,F)4·6(H2O) 1,493.94
Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)