Mineralogy Database

Mineral Species containing Sodium (Na)

Search Webmineral :
  
Advertisment
Element Properties, Isotopic Compositions for Sodium

Sodium (Na) Minerals sorted by Descending Weight Percent

Click here for List sorted by Mineral Name

Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
1036 Minerals containing Sodium (Na) sorted by Descending Weight Percent
% Na Mineral Name Chemical Formula MW
2.44 % Na Sarcolite # NaCa6Al4Si6O24F (?) 942.88
2.43 % Na Phillipsite-K ! (K,Na,Ca)1-2(Si,Al)8O16·6(H2O) 661.10
2.42 % Na Ferri-ferrobarroisite ! [ ]CaNa(Fe++)3(Fe+++)2(Si7Al)O22(OH)2 951.88
2.40 % Na Hectorite # Na0,3(Mg,Li)3Si4O10(OH)2 383.25
2.40 % Na Dravite ! NaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 958.75
2.39 % Na Stilbite-Na ! Na3Ca3[Al8Si28O72]·n(H2O) (n=28-32) 2,883.86
2.39 % Na Ferropargasite NaCa2(Fe++4Al)Si6Al2O22(OH)2 961.99
2.39 % Na Olenite ! NaAl3Al6(BO3)3(Si6O18)(O,OH)4 963.76
2.37 % Na Labuntsovite-Mn ! Na4K4(Ba,K)(Mn,Fe)1+x(Ti,Nb)8[Si4O12]4(O,OH)8·n(H2O), n=10-12 2,232.12
2.37 % Na Zeravshanite ! Cs4Na2Zr3(Si18O45)(H2O)2 2,118.63
2.36 % Na Sampleite # NaCaCu5(PO4)4Cl·5(H2O) 875.95
2.35 % Na Lemoynite (Na,K)2CaZr2Si10O26·5-6(H2O) 1,075.15
2.34 % Na Ewaldite (Ba,Sr)(Ca,Na,Y,Ce)(CO3)2 294.76
2.34 % Na Jinshajiangite Na2K5BaCa(Fe,Mn)8(Ti,Fe,Nb,Zr)4Si8O32(O,F,H2O)6 1,770.72
2.34 % Na Niobokupletskite ! K2Na(Mn,Zn,Fe)7(Nb,Zr,Ti)2Si8O26(OH)4(O,F) 1,377.37
2.32 % Na Hastingsite # NaCa2(Fe++4Fe+++)Si6Al2O22(OH)2 990.86
2.32 % Na Ferro-edenite # NaCa2Fe++5Si7AlO22(OH)2 991.96
2.31 % Na Sodic-ferrogedrite ! NaFe++6AlSi6Al2O22(OH)2 993.53
2.31 % Na Arrojadite-(KFe) ! KNa2CaNa2(Fe++,Mn,Mg)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH,F)2 1,987.10
2.31 % Na Mcnearite NaCa5H4(AsO4)5·4(H2O) 994.07
2.31 % Na Fluorarrojadite-(KNa) ! KNa4Ca(Fe,Mn,Mg)13Al(PO4)11(PO3OH)(F,OH)2 1,989.09
2.31 % Na Belovite-(Ce) # (Sr,Ce,Na,Ca)5(PO4)3(OH) 746.52
2.31 % Na Neskevaaraite-Fe ! NaK3Fe(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4·6(H2O) 1,235.20
2.30 % Na Zimbabweite Na(Pb,Na,K)2(Ta,Nb,Ti)4As+++4O18 1,498.05
2.30 % Na Ferrochloropargasite ! NaCa2(Fe++4Al)Si6Al2O22Cl2 998.88
2.30 % Na Ferrokaersutite NaCa2(Fe++4Ti)Si6Al2O22(OH)2 998.89
2.29 % Na Faujasite-Na # (Na2,Ca,Mg)3.5[Al7Si17O48]·32(H2O) 2,109.65
2.28 % Na Wonesite (Na,K).5(Mg,Fe,Al)3(Si,Al)4O10(OH,F)2 403.47
2.27 % Na Pittongite ! Na0.22[(W,Fe+++)(O,OH)3·0.44H2O 222.44
2.27 % Na Wicksite NaCa2(Fe++,Mn++)4MgFe+++(PO4)6·2(H2O) 1,011.64
2.25 % Na Lemanskiite ! NaCaCu5(AsO4)4Cl·5H2O 1,060.88
2.24 % Na Sodic-ferro-anthophyllite ! NaFe++7Si8O22(OH)2 1,024.60
2.23 % Na Foitite ! [ ]Na<0.5(Fe++,Al)3Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 1,031.73
2.22 % Na IMA2003-019 ! Na6Sr12Ba2Zr13Si39B4O123(OH)6 ·20(H2O) 6,218.79
2.21 % Na Johninnesite Na2Mg4Mn++12(AsO4)2(Si12O35)(OH)6 2,079.34
2.18 % Na Buergerite ! NaFe+++3Al6(BO3)3Si6O21F 1,052.34
2.18 % Na Schorl ! NaFe++3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 1,053.38
2.18 % Na Burangaite (Na,Ca)2(Fe++,Mg)2Al10(PO4)8(OH,O)12·4(H2O) 738.18
2.18 % Na Carbocernaite (Ca,Na)(Sr,Ce,Ba)(CO3)2 264.16
2.17 % Na Manjiroite (Na,K)(Mn++++,Mn++)8O16·n(H2O) 739.94
2.17 % Na Zinclavendulan ? NaCa(Zn,Cu)5(AsO4)4Cl·4-5(H2O) 1,059.91
2.16 % Na Lavendulan # NaCaCu5(AsO4)4Cl·5(H2O) 1,062.00
2.15 % Na Arrojadite-(BaNa) ! BaFe++Na2Ca(Fe++,Mn,Mg)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH,F)2 2,141.18
2.14 % Na Merrillite Ca18Na2Mg2(PO4)14 2,145.59
2.14 % Na Stibiomicrolite # (Sb,Ca,Na)2(Ta,Nb)2(O,OH)7 538.04
2.13 % Na Vernadite # (Mn++++,Fe+++,Ca,Na)(O,OH)2·n(H2O) 108.16
2.12 % Na Ferrorosemaryite ! [ ]NaFe++Fe+++Al(PO4)3 454.58
2.12 % Na Ferri-arrojadite-(BaNa) ! BaFe++Na2Ca(Fe++,Mn,Mg)13Al(PO4)11(PO3OH)(F,OH)2 2,167.47
2.12 % Na Jahnsite-(NaFeMg) ! NaFe+++Mg2Fe+++2(PO4)4(OH)2·8H2O 780.46
2.12 % Na Fluoropargasite ! NaCa2(Mg3Fe++Al)5(Si6Al2O22)F2 879.14
2.11 % Na Fluorarrojadite-(BaNa) ! BaFe++Na2Ca(Fe++,Mn,Mg)13Al(PO4)11(PO3OH)(F,OH)2 2,174.71
2.11 % Na Millisite # (Na,K)CaAl6(PO4)4(OH)9·3(H2O) 815.98
2.11 % Na Ferripedrizite ! NaLi2(Fe+++2Mg2Li)Si8O22(OH)2 839.32
2.11 % Na Vuoriyarvite-K ! (K,Na)2(Nb,Ti)2Si4O12(O,OH)2·4(H2O) 654.35
2.10 % Na Tuite ! Ca3(PO4)2 306.55
2.10 % Na Sanidine # (K,Na)(Si,Al)4O8 274.30
2.06 % Na Chromdravite ! NaMg3(Cr,Fe+++)6(BO3)3Si6O18(OH)4 1,114.61
2.05 % Na Arrojadite-(PbFe) ! PbFe++Na2Ca(Fe++,Mn,Mg)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH,F)2 2,242.59
2.03 % Na Bannermanite (Na,K)0.7V+++++6O15 564.95
2.02 % Na Diversilite-(Ce) ! Na2(Ba,K)6Ce2Fe++Ti3Si12O36(OH)3(OH,H2O)9 2,272.68
2.01 % Na Friedrichbeckeite ! K([ ],Na)Mg2(Be2Mg)Si12O30 982.67
2.00 % Na Parvo-mangano-edenite ! Na(CaMn)2Mg5(Si7Al)O22(OH)2 851.64
1.98 % Na Fluoro-sodic-pedrizite ! NaLi2(Mg2Al2Li)S5Si8O22F2 777.04
1.98 % Na Ferri-clinoholmquistite ! [ ]Li2Mg3(Fe3+)2(Si8O22)(OH)2 849.26
1.96 % Na Gmelinite-K ! (K,Na,Ca)6(Al7Si17O48)·22(H2O) 2,032.96
1.95 % Na Perraultite (Na,Ca)2(Ba,K)2(Mn++,Fe++)8(Ti,Nb)4Si8O32(OH,F,O)6 1,766.01
1.95 % Na Strakhovite NaBa3(Mn++,Mn+++)4Si6O19(OH)3 1,178.25
1.95 % Na Steacyite K1-x(Ca,Na)2ThSi8O20 (x=0.2 to 0.4) 825.70
1.94 % Na Klochite ([ ]1Na1)KFe2Zn3[Si12O30] 1,186.96
1.87 % Na Zdenekite NaPbCu++5(AsO4)4Cl·5(H2O) 1,229.13
1.87 % Na Arapovite ! (U,Th)(Ca,Na)2(K1-x[ ]x)Si8O20·H2O, x=0.5 897.66
1.87 % Na Vanadiumdravite ! NaMg3V6(Si6O18)(BO3)3(OH)4 1,109.10
1.84 % Na Paulingite-Na ! (Na2,K2,Ca,Ba)5Al10Si35O90·45(H2O) 3,756.91
1.83 % Na Sugilite KNa2(Fe+++,Mn+++,Al)2Li3Si12O30 1,041.66
1.82 % Na Chessexite (K,Na)4Ca2Mg3Al8(SiO4)2(SO4)10(OH)10·40(H2O) 2,528.59
1.82 % Na Stoppaniite ! (Fe,Al,Mg)4(Na,[ ])2[Be6Si12O36]·2(H2O) 1,190.23
1.81 % Na Sodic-ferri-ferropedrizite ! NaLi2(Fe+++2Fe++3)Si8O22(OH)2 851.87
1.80 % Na Rankamaite (Na,K,Pb,Li)3(Ta,Nb,Al)11(O,OH)30 2,177.26
1.79 % Na Erionite-K ! (K2,Ca,Na2)2[Al4Si14O36]·15(H2O) 2,958.94
1.79 % Na Strontiojoaquinite (Na,Fe++)2Ba2Sr2Ti2[Si4O12]2(O,OH)2·(H2O) 1,284.18
1.79 % Na Strontio-orthojoaquinite (Na,Fe++)2Ba2Sr2Ti2[Si4O12]2(O,OH)2·(H2O) 1,284.18
1.78 % Na Astrophyllite # K2Na(Fe++,Mn)7Ti2Si8O26(OH)4 1,289.00
1.78 % Na Nikischerite ! NaFe++6Al3(SO4)2(OH)18(H2O)12 1,165.46
1.77 % Na Orthojoaquinite-(La) ! Ba2Na(La,Ce)2Fe++Ti2Si8O26(OH,O,F)·H2O 1,429.39
1.76 % Na Grischunite NaCa2Mn++5Fe+++(AsO4)6·2(H2O) 1,303.23
1.76 % Na Rectorite # (Na,Ca)Al4(Si,Al)8O20(OH)4·2(H2O) 784.18
1.76 % Na Palermoite # (Sr,Ca)(Li,Na)2Al4(PO4)4(OH)4 653.48
1.75 % Na Polylithionite # KLi2AlSi4O10(F,OH)2 393.12
1.75 % Na Natrodufrenite Na(Fe+++,Fe++)(Fe+++,Al)5(PO4)4(OH)6·2(H2O) 786.50
1.74 % Na Schorl-(F) ! NaFe++3Al6Si6O18)(BO3)3(OH)3(F,OH) 1,028.43
1.74 % Na Garronite Na2Ca5Al12Si20O64·27(H2O) 2,642.23
1.73 % Na Terranovaite ! (Na,Ca)8(Si68Al12)O160·29(H2O) 5,573.13
1.70 % Na Scheuchzerite ! Na(Mn,Mg)9[VSi9O28(OH)](OH)3 1,309.36
1.70 % Na Surkhobite ! KBa3Ca2Na2(Mn, Fe++,Fe+++)16Ti8(Si2O7)8O8(OH)4 (F,O,OH)8 3,523.22
1.68 % Na Kidwellite Na(Fe+++,Cu)9+x(PO4)6(OH)11·3(H2O) 1,368.34
1.68 % Na Jarlite # Na(Sr,Na,[ ])7(Mg,[ ])Al6F32(OH,H2O)2 1,370.58
1.67 % Na Bytownite * (Ca,Na)(Si,Al)4O8 275.01
1.66 % Na Corvusite # (Na,Ca,K)V8O20·4(H2O) 829.26
1.66 % Na Denisovite (K,Na)Ca2Si3O8(F,OH) 345.98
1.66 % Na Orthojoaquinite-(Ce) NaFe++Ba2Ce2Ti2[Si4O12]2 O2(OH)·(H2O) 1,388.16
Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)