Mineralogy Database

Mineral Species containing Nitrogen (N)

Search Webmineral :
  
Advertisment
Element Properties, Isotopic Compositions for Nitrogen

Nitrogen (N) Minerals sorted by Mineral Name

Click here for List sorted by Weight Percent

84 Minerals containing Nitrogen (N) sorted by Mineral Name
% N Mineral Name Chemical Formula MW
10.79 % N Abelsonite Ni++C31H32N4 519.31
23.71 % N Acetamide CO(CH3)(NH2) 59.07
9.29 % N Adranosite (NH4)4NaAl2(SO4)4Cl(OH)2 602.83
3.56 % N Ammonioalunite (NH4)Al3(SO4)2(OH)6 393.15
5.71 % N Ammonioborite # (NH4)2B10O16·5(H2O) 490.24
2.92 % N Ammoniojarosite # (NH4)Fe+++3(SO4)2(OH)6 479.75
5.19 % N Ammonioleucite (NH4,K)AlSi2O6 202.45
2.68 % N Archerite (K,NH4)H2PO4 130.82
15.72 % N Bararite # (NH4)2SiF6 178.15
13.36 % N Barberiite (NH4)BF4 104.84
8.73 % N Biphosphammite # (NH4,K)H2PO4 120.29
7.77 % N Boussingaultite # (NH4)2Mg(SO4)2·6(H2O) 360.60
5.26 % N Buddingtonite (NH4)AlSi3O8·0.5(H2O) 266.28
1.36 % N Buttgenbachite # Cu19Cl4(NO3)2(OH)32·2(H2O) 2,053.46
21.22 % N Carlsbergite CrN 66.00
4.04 % N Clairite (NH4)2Fe+++3(SO4)4(OH)3·3(H2O) 692.94
15.72 % N Cryptohalite # (NH4)2SiF6 178.15
5.72 % N Darapskite # Na3(SO4)(NO3)·(H2O) 245.05
9.02 % N Dittmarite # (NH4)Mg(PO4)·(H2O) 155.33
7.51 % N Efremovite (NH4)2Mg2(SO4)3 372.88
5.83 % N Gerhardtite # Cu2(NO3)(OH)3 240.12
3.02 % N Gianellaite Hg4(SO4)N2 926.44
5.73 % N Godovikovite (NH4)(Al,Fe+++)(SO4)2 244.36
46.34 % N Guanine # C5H3(NH2)N4O 151.13
28.73 % N Gwihabaite ! (NH4,K)(NO3) 85.31
4.40 % N Hannayite # (NH4)2Mg3H4(PO4)4·8(H2O) 637.03
2.47 % N Humberstonite K3Na7Mg2(SO4)6(NO3)2·6(H2O) 1,135.32
2.75 % N Hydrombobomkulite (Ni,Cu)Al4(NO3,SO4)2(OH)12·14(H2O) 765.17
10.55 % N IMA2008-029 (NH4)3Fe(SO4)3 398.15
16.62 % N IMA2008-032 CuCl2·2NH3 168.51
9.58 % N IMA2008-039 (NH4)3PbCl5 438.58
1.53 % N IMA2009-040 (NH4)2Mg5Fe3+3Al(SO4)12·18H2O 1,829.16
11.64 % N Julienite * Na2Co++(SCN)4·8(H2O) 481.37
19.90 % N Kafehydrocyanite * K4Fe++(CN)6·3(H2O) 422.39
9.52 % N Kladnoite # C6H4(CO)2NH 147.13
2.95 % N Kleinite # Hg2N(Cl,SO4)·n(H2O) 474.72
9.78 % N Koktaite # (NH4)2Ca(SO4)2·(H2O) 286.30
7.06 % N Kremersite # (NH4,K)2Fe+++Cl5·(H2O) 297.73
5.93 % N Larderellite # (NH4)B5O6(OH)4 236.11
5.89 % N Lecontite # (NH4,K)Na(SO4)·2(H2O) 178.39
16.99 % N Letovicite # (NH4)3H(SO4)2 247.25
3.75 % N Likasite # Cu3(NO3)(OH)5·2(H2O) 373.71
2.95 % N Lonecreekite (NH4)(Fe+++,Al)(SO4)2·12(H2O) 474.98
21.20 % N Mascagnite # (NH4)2SO4 132.14
3.71 % N Mbobomkulite (Ni,Cu)Al4(NO3,SO4)2(OH)12·3(H2O) 567.00
7.14 % N Mohrite (NH4)2Fe++(SO4)2·6(H2O) 392.14
2.79 % N Mosesite # Hg2N(Cl,SO4,MoO4,CO3)·(H2O) 501.74
9.79 % N Mundrabillaite (NH4)2Ca(HPO4)2·(H2O) 286.13
7.00 % N Niahite (NH4)(Mn++,Mg,Ca)PO4·(H2O) 180.15
2.22 % N Nickelalumite * (Ni,Cu)Al4[(SO4),(NO3)2](OH)12·3(H2O) 632.31
7.25 % N Nickelboussingaultite (NH4)2(Ni,Mg)(SO4)2·6(H2O) 386.39
39.94 % N Nierite Si3N4 140.28
13.85 % N Niter # KNO3 101.10
16.48 % N Nitratine # NaNO3 84.99
10.72 % N Nitrobarite # Ba(NO3)2 261.34
11.86 % N Nitrocalcite # Ca(NO3)2·4(H2O) 236.15
10.93 % N Nitromagnesite # Mg(NO3)2·6(H2O) 256.41
22.63 % N Osbornite # TiN 61.89
19.71 % N Oxammite # (NH4)2(C2O4)·(H2O) 142.11
7.16 % N Panichiite ! (NH4)2SnCl6 371.89
21.21 % N Phosphammite # (NH4)2HPO4 132.06
5.89 % N Roaldite (Fe,Ni)4N 237.96
5.83 % N Rouaite ! Cu2(NO3)(OH)3 240.12
5.27 % N Sabieite (NH4)Fe+++(SO4)2 266.01
26.19 % N Salammoniac # NH4Cl 53.49
8.64 % N Schertelite # (NH4)2MgH2(PO4)2·4(H2O) 324.40
9.12 % N Siderazot # Fe5N2 307.25
27.96 % N Sinoite Si2N2O 100.18
2.03 % N Spheniscidite (NH4,K)(Fe+++,Al)2(PO4)2(OH)·2(H2O) 413.28
6.70 % N Stercorite # H(NH4)Na(PO4)·4(H2O) 209.07
5.71 % N Struvite # (NH4)MgPO4·6(H2O) 245.41
1.73 % N Suhailite ! (NH4)Fe3(Si3Al)O10(OH)2 445.65
5.82 % N Sveite KAl7(NO3)4Cl2(OH)16·8(H2O) 963.13
9.79 % N Swaknoite (NH4)2Ca(HPO4)2·(H2O) 286.13
17.72 % N Teschemacherite # (NH4)HCO3 79.06
24.41 % N Tinnunculite * C10H12N6O8 (?) 344.24
1.86 % N Tobelite (NH4,K)Al2(Si3Al)O10(OH)2 376.27
3.23 % N Tsaregorodtsevite N(CH3)4AlSi5O12 433.55
3.09 % N Tschermigite # (NH4)Al(SO4)2·12(H2O) 453.33
2.40 % N Ungemachite # K3Na8Fe+++(SO4)6(NO3)2·6(H2O) 1,165.54
1.72 % N Uramarsite ! (NH4,H3O)2(UO2)2(AsO4,PO4)2·6H2O 935.42
3.20 % N Uramphite # (NH4)(UO2)(PO4)·3(H2O) 437.08
46.65 % N Urea CO(NH2)2 60.06
33.33 % N Uricite # C5H4N4O3 168.11

( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)