Mineralogy Database

Mineral Species containing Titanium (Ti)

Search Webmineral :
  
Element Properties, Isotopic Compositions for Titanium

Titanium (Ti) Minerals sorted by Descending Weight Percent

Click here for List sorted by Mineral Name

Pages:[1] [2] [3] [4] [5]
439 Minerals containing Titanium (Ti) sorted by Descending Weight Percent
% Ti Mineral Name Chemical Formula MW
100.00 % Ti Titanium * Ti 47.88
77.37 % Ti Osbornite # TiN 61.89
74.95 % Ti Hongquiite * TiO 63.88
63.77 % Ti Tistarite ! Ti2O3 142.66
59.94 % Ti Brookite # TiO2 79.88
59.94 % Ti Anatase # TiO2 79.88
59.94 % Ti IMA2007-058 ! TiO2 79.88
59.94 % Ti Rutile # TiO2 79.88
52.33 % Ti IMA2000-016 ! (Ti,Fe,Mg,Mn)1-xTi2O5 219.59
46.63 % Ti Khamrabaevite (Ti,V,Fe)C 61.61
46.10 % Ti Kleberite * FeTi6O13·4(H2O) (?) 623.18
46.05 % Ti Armalcolite (Mg,Fe++)Ti2O5 207.95
43.50 % Ti Priderite # (K,Ba)(Ti,Fe+++)8O16 715.42
43.43 % Ti Landauite NaMnZn2(Ti,Fe+++)6Ti12O38 1,730.91
42.73 % Ti Henrymeyerite ! BaFe++Ti7O16 784.32
41.80 % Ti Jeppeite (K,Ba)2(Ti,Fe+++)6O13 641.51
40.98 % Ti Freudenbergite Na2Fe+++2Ti6O16 700.94
39.84 % Ti Geikielite # MgTiO3 120.18
39.59 % Ti Srilankite (Ti,Zr)O2 90.71
38.90 % Ti Kassite CaTi2O4(OH)2 235.09
38.79 % Ti Carmichaelite ! (Ti,Cr,Fe)[O2-x(OH)x],x~0.5 76.54
38.68 % Ti Dessauite ! (Sr,Pb)(Y,U)(Ti,Fe+++)20O38 1,856.57
38.59 % Ti Davidite-(La) # (La,Ce,Ca)(Y,U)(Ti,Fe+++)20O38 1,860.86
38.38 % Ti Davidite-(Ce) (Ce,La)(Y,U)(Ti,Fe+++)20O38 1,871.41
38.09 % Ti Crichtonite # (Sr,La,Ce,Y)(Ti,Fe+++,Mn)21O38 1,772.61
36.99 % Ti Mathiasite (K,Ca,Sr)(Ti,Cr,Fe,Mg)21O38 1,682.56
36.88 % Ti Kyzylkumite V+++2Ti3O9 389.52
36.73 % Ti Olkhonskite (Cr+++,V+++)2Ti3O9 391.10
35.97 % Ti Pseudorutile Fe+++2Ti3O9 399.33
35.89 % Ti Mannardite BaTi6V+++2O16·(H2O) 800.50
35.79 % Ti Redledgeite BaTi6Cr+++2O16·(H2O) 802.60
35.66 % Ti Loveringite (Ca,Ce)(Ti,Fe+++,Cr,Mg)21O38 1,678.43
35.55 % Ti Gramaccioliite-(Y) ! (Pb,Sr)(Y,Mn)Fe2(Ti,Fe)18O38 1,822.46
35.30 % Ti Lindsleyite (Ba,Sr)(Ti,Cr,Fe,Mg)21O38 1,763.22
35.22 % Ti Perovskite # CaTiO3 135.96
35.18 % Ti Ilmenorutile # (Ti,Nb,Fe+++)O2 95.27
32.79 % Ti Ankangite Ba(Ti,V+++,Cr+++)8O16 803.05
32.30 % Ti Cafetite Ca(Fe,Al)2Ti4O12·4(H2O) 592.91
31.75 % Ti Pyrophanite # MnTiO3 150.82
31.56 % Ti Ilmenite # Fe++TiO3 151.73
31.11 % Ti Schreyerite V+++2Ti3O9 390.36
30.52 % Ti Yttrocrasite-(Y) # (Y,Th,Ca,U)(Ti,Fe+++)2(O,OH)6 298.05
30.47 % Ti Aeschynite-(Y) (Y,Ca,Fe)(Ti,Nb)2(O,OH)6 274.97
30.44 % Ti Ecandrewsite (Zn,Fe++,Mn++)TiO3 157.27
30.36 % Ti Florenskyite ! (Fe,Ni)TiP 134.03
29.94 % Ti IMA2007-036 TiFeSi2 159.90
29.23 % Ti Tivanite V+++TiO3(OH) 163.83
28.77 % Ti Lucasite-(Ce) CeTi2(O,OH)6 332.88
28.24 % Ti Zirconolite-2M CaZrTi2O7 339.06
28.24 % Ti Zirconolite-3T CaZrTi2O7 339.06
28.01 % Ti Lorenzenite # Na2Ti2Si2O9 341.91
27.84 % Ti IMA2007-041T Na2[Ti4O2(OH)2(SiO4)3]·6H2O 687.85
27.84 % Ti Ivanyukite-Na Na2[Ti4O2(OH)2(SiO4)3]·6H2O 687.85
27.81 % Ti Heideite (Fe,Cr)1+x(Ti,Fe)2S4 292.66
27.79 % Ti Manganbelyankinite # (Mn,Ca)(Ti,Nb)5O12·9(H2O) 723.53
27.41 % Ti Aeschynite-(Ce) # (Ce,Ca,Fe)(Ti,Nb)2(O,OH)6 305.70
27.35 % Ti Hemloite (As,Sb)2(Ti,V,Fe,Al)12O23OH 1,050.40
27.15 % Ti Cleusonite ! Pb(U++++,U++++++)(Ti,Fe++,Fe+++)20(O,OH)38 2,080.74
27.08 % Ti Uhligite ? Ca3(Ti,Al,Zr)9O20 883.91
26.47 % Ti Ivanyukite-Cu Cu[Ti4(OH)2O2(SiO4)3]·7H2O 723.44
26.09 % Ti Tausonite SrTiO3 183.50
25.14 % Ti Senaite # Pb(Ti,Fe,Mn)21O38 1,904.66
24.74 % Ti Ivanyukite-K K2[Ti4(OH)2O2(SiO4)3]·9H2O 774.12
24.50 % Ti Thorutite # (Th,U,Ca)Ti2(O,OH)6 390.82
24.48 % Ti Struverite ? (Ti,Ta,Fe+++)O2 117.38
24.17 % Ti Aeschynite-(Nd) (Nd,Ce)(Ti,Nb)2(O,OH)6 346.61
24.13 % Ti Mongshanite * (Mg,Cr,Fe++)2(Ti,Zr)5O12 595.20
23.71 % Ti Paranatisite Na2[TiO(SiO4)] 201.94
23.71 % Ti Natisite Na2(TiO)SiO4 201.94
23.54 % Ti Belyankinite # Ca1-2(Ti,Zr,Nb)5O12·9(H2O) (?) 711.83
23.27 % Ti Loparite-(Ce) # (Ce,Na,Ca)2(Ti,Nb)2O6 164.60
23.02 % Ti Haggertyite ! Ba[Fe++6Ti5Mg]O19 1,040.10
22.98 % Ti Murataite (Y,Na)6(Zn,Fe+++)5(Ti,Nb)12O29(O,F)14 2,000.60
22.96 % Ti Murmanite # (Na,[ ])2{(Na,Ti)4[Ti2(O,H2O)4Si4O14](OH,F)2}·2H2O 750.89
22.71 % Ti Matsubaraite ! Sr4TiTi4Si4O22 1,054.21
22.51 % Ti Kobeite-(Y) # (Y,U)(Ti,Nb)2(O,OH)6 (?) 319.10
22.17 % Ti Tomichite (V,Fe)4Ti3AsO13(OH) 647.82
21.83 % Ti Sitinakite Na2K(Ti,Nb)4O4(SiO4)2(O,OH)·4(H2O) 658.10
21.54 % Ti Graeserite ! (Fe+++,Ti)4Ti3AsO13(OH) 666.95
21.43 % Ti Orthobrannerite U++++U++++++Ti4O12(OH)2 893.59
21.42 % Ti Ulvospinel # TiFe++2O4 223.57
21.16 % Ti Trimounsite-(Y) (Y,REE)2Ti2SiO9 475.18
20.84 % Ti Berdesinskiite V+++2TiO5 229.76
20.81 % Ti Punkaruaivite ! Li{Ti2(OH)2[Si4O11(OH)]}·H2O 460.07
20.49 % Ti Barioperovskite ! BaTiO3 228.97
20.24 % Ti Brannerite # (U,Ca,Ce)(Ti,Fe)2O6 354.80
20.05 % Ti Batisivite ! (Ti,V,Cr)14Ba[Si2O7]O22 1,358.26
20.03 % Ti Grossmanite CaTi+++AlSiO6 239.02
20.01 % Ti Yimengite K(Cr,Ti,Fe,Mg)12O19 837.35
19.74 % Ti Zirconolite (Ca,Ce)Zr(Ti,Nb,Fe+++)2O7 363.87
19.50 % Ti Warwickite # Mg(Ti,Fe+++,Al)(BO3)O 147.29
18.93 % Ti Lomonosovite # Na5Ti2O2(Si2O7)(PO4) 505.85
18.76 % Ti Zirkelite (Ca,Th,Ce)Zr(Ti,Nb)2O7 382.76
18.47 % Ti Rengeite ! Sr4ZrTi4Si4O22 1,063.06
18.16 % Ti Titanite # CaTiSiO5 197.76
18.14 % Ti Vinogradovite # (Na,K)4Ti4(Si,Al)8O26·3(H2O,Na) 976.77
17.87 % Ti Paravinogradovite ! (Na,[ ])2(Ti,Fe+++)4(Si2O6)2(Si3AlO10)(OH)4·H2O 902.89
17.67 % Ti Paralabuntsovite-Mg ! Na8K8Mg8Ti16(Si4O12)8(O,OH)16· n(H2O) 4,336.11
17.60 % Ti Lintisite Na3LiTi2Si4O14·2(H2O) 544.03
17.54 % Ti Baotite Ba4(Ti,Nb)8Si4O28Cl 1,582.82
Pages:[1] [2] [3] [4] [5]

( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)