Mineralogy Database

Mineral Species containing Nitrogen (N)

Search Webmineral :
  
Element Properties, Isotopic Compositions for Nitrogen

Nitrogen (N) Minerals sorted by Descending Weight Percent

Click here for List sorted by Mineral Name

84 Minerals containing Nitrogen (N) sorted by Descending Weight Percent
% N Mineral Name Chemical Formula MW
46.65 % N Urea CO(NH2)2 60.06
46.34 % N Guanine # C5H3(NH2)N4O 151.13
39.94 % N Nierite Si3N4 140.28
33.33 % N Uricite # C5H4N4O3 168.11
28.73 % N Gwihabaite ! (NH4,K)(NO3) 85.31
27.96 % N Sinoite Si2N2O 100.18
26.19 % N Salammoniac # NH4Cl 53.49
24.41 % N Tinnunculite * C10H12N6O8 (?) 344.24
23.71 % N Acetamide CO(CH3)(NH2) 59.07
22.63 % N Osbornite # TiN 61.89
21.22 % N Carlsbergite CrN 66.00
21.21 % N Phosphammite # (NH4)2HPO4 132.06
21.20 % N Mascagnite # (NH4)2SO4 132.14
19.90 % N Kafehydrocyanite * K4Fe++(CN)6·3(H2O) 422.39
19.71 % N Oxammite # (NH4)2(C2O4)·(H2O) 142.11
17.72 % N Teschemacherite # (NH4)HCO3 79.06
16.99 % N Letovicite # (NH4)3H(SO4)2 247.25
16.62 % N IMA2008-032 CuCl2·2NH3 168.51
16.48 % N Nitratine # NaNO3 84.99
15.72 % N Bararite # (NH4)2SiF6 178.15
15.72 % N Cryptohalite # (NH4)2SiF6 178.15
13.85 % N Niter # KNO3 101.10
13.36 % N Barberiite (NH4)BF4 104.84
11.86 % N Nitrocalcite # Ca(NO3)2·4(H2O) 236.15
11.64 % N Julienite * Na2Co++(SCN)4·8(H2O) 481.37
10.93 % N Nitromagnesite # Mg(NO3)2·6(H2O) 256.41
10.79 % N Abelsonite Ni++C31H32N4 519.31
10.72 % N Nitrobarite # Ba(NO3)2 261.34
10.55 % N IMA2008-029 (NH4)3Fe(SO4)3 398.15
9.79 % N Mundrabillaite (NH4)2Ca(HPO4)2·(H2O) 286.13
9.79 % N Swaknoite (NH4)2Ca(HPO4)2·(H2O) 286.13
9.78 % N Koktaite # (NH4)2Ca(SO4)2·(H2O) 286.30
9.58 % N IMA2008-039 (NH4)3PbCl5 438.58
9.52 % N Kladnoite # C6H4(CO)2NH 147.13
9.29 % N Adranosite (NH4)4NaAl2(SO4)4Cl(OH)2 602.83
9.12 % N Siderazot # Fe5N2 307.25
9.02 % N Dittmarite # (NH4)Mg(PO4)·(H2O) 155.33
8.73 % N Biphosphammite # (NH4,K)H2PO4 120.29
8.64 % N Schertelite # (NH4)2MgH2(PO4)2·4(H2O) 324.40
7.77 % N Boussingaultite # (NH4)2Mg(SO4)2·6(H2O) 360.60
7.51 % N Efremovite (NH4)2Mg2(SO4)3 372.88
7.25 % N Nickelboussingaultite (NH4)2(Ni,Mg)(SO4)2·6(H2O) 386.39
7.16 % N Panichiite ! (NH4)2SnCl6 371.89
7.14 % N Mohrite (NH4)2Fe++(SO4)2·6(H2O) 392.14
7.06 % N Kremersite # (NH4,K)2Fe+++Cl5·(H2O) 297.73
7.00 % N Niahite (NH4)(Mn++,Mg,Ca)PO4·(H2O) 180.15
6.70 % N Stercorite # H(NH4)Na(PO4)·4(H2O) 209.07
5.93 % N Larderellite # (NH4)B5O6(OH)4 236.11
5.89 % N Lecontite # (NH4,K)Na(SO4)·2(H2O) 178.39
5.89 % N Roaldite (Fe,Ni)4N 237.96
5.83 % N Gerhardtite # Cu2(NO3)(OH)3 240.12
5.83 % N Rouaite ! Cu2(NO3)(OH)3 240.12
5.82 % N Sveite KAl7(NO3)4Cl2(OH)16·8(H2O) 963.13
5.73 % N Godovikovite (NH4)(Al,Fe+++)(SO4)2 244.36
5.72 % N Darapskite # Na3(SO4)(NO3)·(H2O) 245.05
5.71 % N Ammonioborite # (NH4)2B10O16·5(H2O) 490.24
5.71 % N Struvite # (NH4)MgPO4·6(H2O) 245.41
5.27 % N Sabieite (NH4)Fe+++(SO4)2 266.01
5.26 % N Buddingtonite (NH4)AlSi3O8·0.5(H2O) 266.28
5.19 % N Ammonioleucite (NH4,K)AlSi2O6 202.45
4.40 % N Hannayite # (NH4)2Mg3H4(PO4)4·8(H2O) 637.03
4.04 % N Clairite (NH4)2Fe+++3(SO4)4(OH)3·3(H2O) 692.94
3.75 % N Likasite # Cu3(NO3)(OH)5·2(H2O) 373.71
3.71 % N Mbobomkulite (Ni,Cu)Al4(NO3,SO4)2(OH)12·3(H2O) 567.00
3.56 % N Ammonioalunite (NH4)Al3(SO4)2(OH)6 393.15
3.23 % N Tsaregorodtsevite N(CH3)4AlSi5O12 433.55
3.20 % N Uramphite # (NH4)(UO2)(PO4)·3(H2O) 437.08
3.09 % N Tschermigite # (NH4)Al(SO4)2·12(H2O) 453.33
3.02 % N Gianellaite Hg4(SO4)N2 926.44
2.95 % N Kleinite # Hg2N(Cl,SO4)·n(H2O) 474.72
2.95 % N Lonecreekite (NH4)(Fe+++,Al)(SO4)2·12(H2O) 474.98
2.92 % N Ammoniojarosite # (NH4)Fe+++3(SO4)2(OH)6 479.75
2.79 % N Mosesite # Hg2N(Cl,SO4,MoO4,CO3)·(H2O) 501.74
2.75 % N Hydrombobomkulite (Ni,Cu)Al4(NO3,SO4)2(OH)12·14(H2O) 765.17
2.68 % N Archerite (K,NH4)H2PO4 130.82
2.47 % N Humberstonite K3Na7Mg2(SO4)6(NO3)2·6(H2O) 1,135.32
2.40 % N Ungemachite # K3Na8Fe+++(SO4)6(NO3)2·6(H2O) 1,165.54
2.22 % N Nickelalumite * (Ni,Cu)Al4[(SO4),(NO3)2](OH)12·3(H2O) 632.31
2.03 % N Spheniscidite (NH4,K)(Fe+++,Al)2(PO4)2(OH)·2(H2O) 413.28
1.86 % N Tobelite (NH4,K)Al2(Si3Al)O10(OH)2 376.27
1.73 % N Suhailite ! (NH4)Fe3(Si3Al)O10(OH)2 445.65
1.72 % N Uramarsite ! (NH4,H3O)2(UO2)2(AsO4,PO4)2·6H2O 935.42
1.53 % N IMA2009-040 (NH4)2Mg5Fe3+3Al(SO4)12·18H2O 1,829.16
1.36 % N Buttgenbachite # Cu19Cl4(NO3)2(OH)32·2(H2O) 2,053.46

( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)