Mineralogy Database

Mineral Species containing Copper (Cu)

Search Webmineral :
  
Element Properties, Isotopic Compositions for Copper

Copper (Cu) Minerals sorted by Descending Weight Percent

Click here for List sorted by Mineral Name

Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
640 Minerals containing Copper (Cu) sorted by Descending Weight Percent
% Cu Mineral Name Chemical Formula MW
100.00 % Cu Copper # Cu 63.55
88.82 % Cu Cuprite # Cu2O 143.09
83.58 % Cu Algodonite # Cu6As 456.20
79.89 % Cu Tenorite # CuO 79.55
79.89 % Cu Paramelaconite # Cu+2Cu++2O3 79.55
79.85 % Cu Chalcocite # Cu2S 159.16
79.34 % Cu Djurleite Cu31S16 2,482.98
78.10 % Cu Digenite # Cu9S5 732.24
77.91 % Cu Roxbyite Cu1.78S 145.18
77.62 % Cu Anilite Cu7S4 573.09
76.02 % Cu Geerite Cu8S5 668.70
75.80 % Cu Horsfordite ? Cu5Sb 503.03
73.51 % Cu Spionkopite Cu1.4S 121.03
71.79 % Cu Domeykite # Cu3As 265.56
69.03 % Cu Yarrowite Cu9S8 828.44
68.81 % Cu Betekhtinite # Cu10(Fe,Pb)S6 923.52
67.95 % Cu Koutekite # Cu5As2 467.57
67.35 % Cu Nielsenite ! PdCu3 295.63
66.46 % Cu Covellite # CuS 95.61
66.03 % Cu Tongxinite * Cu2Zn 192.48
65.13 % Cu Spertiniite Cu(OH)2 97.56
64.19 % Cu Nantokite # CuCl 99.00
63.31 % Cu Bornite # Cu5FeS4 501.84
63.05 % Cu Cupalite (Cu,Zn)Al 90.71
62.77 % Cu Zhanghengite (Cu,Zn,Fe,Al,Cr) 60.74
62.20 % Cu Claringbullite Cu++4(OH)7Cl 408.69
61.68 % Cu Berzelianite # Cu2Se 206.05
61.68 % Cu Bellidoite Cu2Se 206.05
61.38 % Cu Calvertite ! Cu5Ge0.5S4 495.06
60.56 % Cu Pseudomalachite # Cu5(PO4)2(OH)4 524.68
59.51 % Cu Botallackite # Cu2Cl(OH)3 213.57
59.51 % Cu Atacamite # Cu2Cl(OH)3 213.57
59.51 % Cu Clinoatacamite ! Cu2(OH)3Cl 213.57
59.39 % Cu Melanothallite # Cu2OCl2 214.00
59.31 % Cu Brass * Cu3Zn2 321.42
59.08 % Cu Connellite # Cu19Cl4(SO4)(OH)32·3(H2O) 2,043.53
58.80 % Cu Buttgenbachite # Cu19Cl4(NO3)2(OH)32·2(H2O) 2,053.46
57.59 % Cu Montetrisaite ! Cu6(SO4)(OH)10·H2O 658.76
57.48 % Cu Malachite # Cu2(CO3)(OH)2 221.12
57.27 % Cu Redgillite ! Cu6(OH)10(SO4)·H2O 665.25
56.66 % Cu Bobkingite ! Cu5Cl2(OH)8(H2O)2 560.72
56.63 % Cu Cornetite # Cu3(PO4)(OH)3 336.63
56.20 % Cu Brochantite # Cu4(SO4)(OH)6 452.29
56.14 % Cu Idaite # Cu5FeS6 565.97
55.58 % Cu Novakite (Cu,Ag)21As10 2,172.33
55.50 % Cu Coparsite ! Cu4O2[(As,V)O4]Cl 446.55
55.31 % Cu Azurite # Cu3(CO3)2(OH)2 344.67
55.19 % Cu Reichenbachite Cu++5(PO4)2(OH)4 575.70
55.19 % Cu Ludjibaite Cu5(PO4)2(OH)4 575.70
54.82 % Cu Stoiberite Cu5V+++++2O10 579.61
54.78 % Cu Belloite ! Cu(OH)Cl 116.01
54.69 % Cu Umangite # Cu3Se2 348.56
54.05 % Cu Posnjakite Cu4(SO4)(OH)6·(H2O) 470.31
53.74 % Cu Antlerite # Cu3(SO4)(OH)4 354.73
53.69 % Cu Bayankhanite ? Cu6HgS4 710.13
53.51 % Cu Larosite (Cu,Ag)21(Pb,Bi)2S13 2,256.15
53.40 % Cu Averievite ! Cu5(VO4)2O2·CuCl2 714.06
53.19 % Cu Jacquesdietrichite ! Cu2[BO(OH)2](OH)3 238.94
53.16 % Cu Libethenite # Cu2(PO4)(OH) 239.07
53.14 % Cu Dolerophanite # Cu2(SO4)O 239.16
52.93 % Cu Gerhardtite # Cu2(NO3)(OH)3 240.12
52.93 % Cu Rouaite ! Cu2(NO3)(OH)3 240.12
52.05 % Cu Wroewolfeite Cu4(SO4)(OH)6·2(H2O) 488.32
52.05 % Cu Langite # Cu4(SO4)(OH)6·2(H2O) 488.32
51.76 % Cu Germanite # Cu26Fe4Ge4S32 3,192.14
51.55 % Cu Sulvanite # Cu3VS4 369.84
51.35 % Cu Turanite # Cu5(VO4)2(OH)4 615.09
51.32 % Cu Germanocolusite Cu13V(Ge,As)3S16 1,609.66
51.10 % Cu Stibiocolusite Cu13V(Sb,As,Sn)3S16 1,616.76
51.01 % Cu Likasite # Cu3(NO3)(OH)5·2(H2O) 373.71
50.96 % Cu Murdochite # PbCu6O8-x(Cl,Br)2x 760.62
50.15 % Cu Athabascaite Cu5Se4 633.57
50.09 % Cu Clinoclase # Cu3(AsO4)(OH)3 380.58
50.09 % Cu Gilmarite ! Cu3(AsO4)(OH)3 380.58
49.66 % Cu Georgeite Cu++5(CO3)3(OH)4·6(H2O) 639.86
49.20 % Cu Fingerite Cu11(VO4)6O2 1,420.64
49.18 % Cu Auricupride # Cu3Au 387.60
49.16 % Cu Arsenosulvanite ? Cu3(As,V)S4 387.83
49.04 % Cu Haydeeite ! Cu3Mg(OH)6Cl2 382.25
48.87 % Cu Wilhelmramsayite ! Cu3FeS3·2(H2O) 378.36
48.62 % Cu Weissite # Cu1.9Te 248.34
48.43 % Cu Shattuckite # Cu5(SiO3)4(OH)2 656.08
48.41 % Cu Luzonite # Cu3AsS4 393.82
48.41 % Cu Enargite # Cu3AsS4 393.82
47.99 % Cu Kapellasite ! Cu3Zn(OH)6Cl2 428.99
47.99 % Cu Ilinskite ! NaCu5O2(SeO3)2Cl 662.09
47.89 % Cu Cuprostibite Cu2(Sb,Tl) 265.37
47.78 % Cu Spangolite # Cu6Al(SO4)(OH)12Cl·3(H2O) 797.91
47.51 % Cu Tennantite # (Cu,Fe)12As4S13 1,471.40
47.47 % Cu Colusite # Cu12-13V(As,Sb,Sn,Ge)3S16 1,673.29
47.28 % Cu Crookesite # Cu7(Tl,Ag)Se4 940.92
47.26 % Cu Tolbachite CuCl2 134.45
47.10 % Cu Georgbokiite ! Cu5O2(SeO3)2Cl2 674.55
47.10 % Cu Parageorgbokiite ! Cu5O2(SeO3)2Cl2 674.55
46.66 % Cu Skinnerite Cu3SbS3 408.59
46.61 % Cu Cornwallite # Cu5(AsO4)2(OH)4 681.61
46.61 % Cu Cornubite Cu5(AsO4)2(OH)4 681.61
46.32 % Cu Gillardite ! Cu3NiCl2(OH)6 422.66
46.05 % Cu Parnauite Cu9(AsO4)2(SO4)(OH)10·7(H2O) 1,242.00
45.79 % Cu Goldfieldite # Cu12(Te,Sb,As)4S13 1,665.23
Pages:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

( Bold - Valid Mineral Name)
(* - Mineral Name is Not IMA Approved)
(! - New Dana Classification Number Has Been Changed or Added)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
(# - Grandfathered as valid)